Έλεγχος στάθμευσης με το Raspberry pi

Οι μαθητές της Γ’ τάξης, του τομέα Πληροφορικής και της Ειδικότητας των Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα, υλοποίησαν εφαρμογή για τον έλεγχο της στάθμευσης οχημάτων. Η εφαρμογή βασίστηκε στον υπολογιστή μονής πλακέτας Raspberry pi και τη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης, η εφαρμογή προσομοιάζει τη λειτουργία του αισθητήρα παρκαρίσματος ενός αυτοκινήτου. Η απόσταση από το εμπόδιο μετριέται με τη χρήση ενός Ultrasonic αισθητήρα, ενώ για τις ενδείξεις χρησιμοποιήθηκαν leds και buzzer (Passive Buzzer Module) για την οπτική και ηχητική προειδοποίηση, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, οι τιμές μέτρησης αποθηκεύονται σε εξυπηρετητή NodeRed και μπορούν να εμφανιστούν με γραφικό τρόπο στην οθόνη έξυπνου κινητού τηλεφώνου.

Στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, θα γίνεται έλεγχος στάθμευσης σε θέσεις AMEA. Τα οχήματα που διαθέτουν άδεια ΑΜΕΑ θα είναι εφοδιασμένα με κάρτα NFC η οποία θα ανιχνεύεται από τον αντίστοιχο αισθητήρα MFRC-522 στη θέση στάθμευσης. Όταν το όχημα που επιχειρεί να σταθμεύσει στη συγκεκριμένη θέση δεν είναι εφοδιασμένο με την αντίστοιχη
κάρτα θα ενεργοποιείται σχετική ειδοποίηση.

Τομέας πληροφορικής, Ειδικότητα Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ